Sơ đồ tổ chức chuỗi Iced Coffee

Cấu trúc các bộ phận công ty Iced Coffee
Cơ sở pháp lý và các chứng nhận từ cơ quan có thẩm quyền